ویژه های خبری
نامی نو اصفهان

 نامی نو اصفهان : سارا احمدی، رضوان سادات نقیبی، زهرا عباسی درواری، دیانا مقری / مربی :  الهه مولا دوست / سرپرست : اکرم مشایخی

لیست بازیکنان تیم نامی نو اصفهان