ویژه های خبری
ستارگان آیکورت زنجان

 ستارگان آیکورت زنجان : سید جواد سیدان، نوید شفیعی نجد، محمد حسین مومنی، امیرحسین شفیعی، مسعود شیری یکتا، مهدی مهدیخانی، نیما شمیسا / مربی :  مرتضی خادمی یگانه

لیست بازیکنان تیم ستارگان آیکورت زنجان