ویژه های خبری
ارزيابي عملکرد ۱۴۰۱

 ارزیابی عملکرد قهرمانی فدراسیون اسکواش در سال 1401

 

جدول اطلاعات نوجوانان ( رده کمتر از 15 سال )   به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی

تورنمنت بین المللی

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی غرب آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی جهان

تعداد ورزشکار اعزامی

 

تعداد

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

زن

0

0

2

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مرد

 

 

جدول اطلاعات جوانان ( رده سنی 15 تا 19 سال )  به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی

تورنمنت بین المللی

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی غرب آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی جهان

تعداد ورزشکار اعزامی

 

تعداد

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

زن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مرد

 

 

جدول اطلاعات بزرگسالان ( رده سنی 19 سال به بالا )  به تفیک (زن و مرد)

تعداد میزبانی های بین المللی

تورنمنت بین المللی

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی غرب آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی آسیا

تعداد ورزشکار اعزامی

قهرمانی جهان

تعداد ورزشکار اعزامی

 

تعداد

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

برنز

نقره

طلا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

زن

1

-

1

1

-

-

1

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

مرد