ویژه های خبری

با پيشنهاد انجمن پدل و تاييد فدراسيون اسکواش مربيان ملي آقايان امير عزيزي پور و ياور طالبي و خانم دنيا طاحونه چي به اتحاديه آسيا پسفيک از ايران جهت شرکت در دوره ارتقا و بروز رساني مربي گري پدل معرفي شدند ، بنا به درخواست رييس فدراسيون و با رايزني نماينده ايران در اين اتحاديه سه سهميه براي ايران منظور شد که مربيان ملي به اين دوره مجازي معرفي شدند.