ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي در پي معرفي  نواب رييس فدراسيون توسط دکتر مسعود سليماني به کميته ملي المپيک در خصوص حضور دو نيروي مديريتي ستادي فدراسيون بابک فقير و دکتر شهناز شهربانيان بترتيب نايب رييس و نايب رييس بانوان فدراسيون اسکواش در مصاحبه ورودي دوره پيشرفته مديريت سازمان هاي المپيکي سوليداريتي که پس از طي 6 ماه دوره گواهينامه آنان با امضا توماس باخ رييس کميته بين المللي المپيک طي مراسمي به آنان اعطا مي شود . معرفي اين دو تن با هدف آشنايي بيشتر با حوزه هاي مديريتي و روش هاي روز مديريت سازمان ها در بهبود مستمر امور اجرايي فدراسيون اسکواش است.