ویژه های خبری

بر اين اساس افراد مشروحه زير در داوري حد نصاب امتيازات را کسب و موفق به دريافت کارت داوري عمومي پدل شدند

زوران افلاکي از تهران

رضاجوادي پور از تبريز

فائقه جعفري آملي از مازندران

اسماعيل عابد اوجايي از مازندران

هاله کمالي از تهران

عليرضا صادقي صدر از مازندران

بهار حسين دخت از مازندران

نيما زمردتي از تهران

فاطمه رويتوند غياثوند از تهران

کيارش حيدري از تهران

مسعود حيدري از تهران

اين افراد مي توانند براي دريافت کارت داوري خود با کميته آموزش فدراسيون در ارتباط باشند.