ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش، مسعود سليماني به همراه مهندس شاهرخ عباس زاده مديرعامل هلدينگ ديلمان و امير عزيزي پور دبير فدراسيون و مهندس عطار مدير اجرايي پروژه مرکز ملي اسکواش با دکتر جمشيد تقي زاده معاون پارلماني وزير ورزش و جوانان و مهندس کريمي مديرعامل شرکت توسعه و دکتر همداني معاون مشارکت هاي شرکت توسعه ديدار کرد

وي ضمن معرفي شرکت ديلمان به عنوان شريک مدني فدراسيون در احداث و بازسازي و توسعه پروژه مرکز ملي اسکواش ايران از عنايات مسولان عاليرتبه وزارت ورزش و مديرعامل و معاون شرکت توسعه در برطذف کردن موانع بر سر راه احداث پروژه انقلاب قدرداني کرد

سپس مهندس عباس زاده مديرعامل هلدينگ ديلمان و رييس هيات مديره شرکت ورزش دوستان ديلمان گزارشي مبسوط از اقدامات صورت گرفته به مسولان ذيربط داد و اظهار داشت در صورت تداوم عنايات شرکت توسعه و مديريت مجموعه انقلاب ديلمان اراده کرده است که پروژه را در ماههاي تير و مرداد به بهره برداري برساند

دبير فدراسيون و مدير اجرايي پروژه در خصوص مواردي که در حين اجرا با آن مواجهه شده اند را مطرح که در جلسه قول برطرف کردن سريع موانع موردي توسط مهندس کريمي داده شد.