ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان کرمان ، با پيگيري و تعاملات انجام شده با اساتيد توسط سرکار خانم اميري، مسئول کميته تحقيق و پژوهش هيات اسکواش استان کرمان با اساتيد، ۶عناوین تحقيقی و پايان نامه های ذيل، با محوريت اسکواش در دانشگاه هاي کرمان و رفسنجان در حال انجام است که با پيشرفت بيشتر اين تحقيقات نتايج کامل تر منتشر خواهد شد.

1-شناسايي الويت بندي عوامل اساسي و وفاداري ورزشکاران تيم ملي اسکواش ايران نسبت به پوشاک و برندهاي ورزشکاران.
۲-شناسايي الويت بندي عوامل اساسي و وفاداري ورزشکاران تيم ملي اسکواش ايران نسبت به اماکن موجود.
۳-شناسايي و ارائه ي راهکارهاي علمي به منظور ارتقا دانش مربيان اسکواش.
۴-ارائه الگوي معيارهاي انتخاب مربيان تيم ملي اسکواش.
۵-برسي عوامل موثر در مديريت ايمني اماکن ورزشي اسکواش ايران از ديدگاه تماشاگران ،بازيکنان ،مديران اجرايي و هيأت داوران.
۶مطالعه علل و عوامل در رفتار پرخاشگرانه از سوي مربيان ليگ برتر اسکواش ايران.