ویژه های خبری

 بنا به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش اسنتان کرمان ، به همت کميته توسعه عمومی هيات اسکواش استان کرمان خانم فائزه بامروت مسئول اين کميته از کارشناسان  ارشد تربيت بدني ، بروشور آموزشي،علمي با عناوین فيزيولوژي ،بيومکانيک و آسيب شناسي در اسکواش ،تهيه و منتشر گرديد.این اقدامات با هدف توسعه و ترویج اسکواش در استان صورت گرفت