ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش نسخه آبان 1399 نشريه الکترونيکي فدراسيون اسکواش با مطالب متنوع ستادي و استاني منتشر شد ، اين نشريه از دو سال قبل بطور مستمر فعاليت هاي هيات هاي استاني و کميته هاي فدراسيون را در خود ثبت و ضبط مي کند و در پايان هر سال بطور فيزيکي به عنوان يک کتاب چاپ شده و براي وزارت ورزش و کميته ملي المپيک و سازمان هاي مرتبط ارسال مي شود .مطالب اين نشريه نقش بزرگي در نحوه امتياز دهي ارزيابي هاي عملکرد هيات ها و کميته ها دارد.

علاقمندان مي توانند براي دريافت ماهانه رايگان اين نشريه در بخش تماس با رييس فدراسيون درخواست خود را ثبت تا مستمر و منظم ماهانه نشريه براي آنان ارسال شود.