ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، فدراسيون در ماه هاي پيش رو برگزاري مجامع انتخابات رييس هيات هاي استان هاي اصفهان و استان سيستان و بلوچستان و استان يزد و استان چهارمحال بختياري استان آذربايجان غربي، و استان قم را در دستور کار قرار داده است .در اصفهان و قم و يزد از تغيير روساي قبلي که زحمات زيادي را در خصوص گسترش اسکواش متحمل شدند که به ترتيب اصفهان و قم  به دلايل خانوادگي کناره گيري کردند و يزد بدليل بازنشستگي امکان تمديد مسوليت نبود و جامعه اسکواش همواره قدردان آنان خواهد بود و تدابيري فراهم مي شود که از گردونه اسکواش خارج نشوند در ديگر استان هاي ذکر شده نياز مبرم به تغييرات بود که بتوان به يک فرد پويا و فعال در صدر هيات ها برسيم .بنا به تعبير رييس فدراسيون حق نداريم آدم هاي اشتباهي و نالان را به وادي اسکواش و پدل و راکتبال کشور جذب کنيم که اين نوع افراد مانع بر سر راه رسيدن به اهداف عاليه هر تشکيلاتي هستند و با آنان هيچ توسعه اي و تحولي مورد انتظار نخواهد بود.