ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش با توجه به اينکه در مدت زمان مسوليت هاي مختلف هيات اسکواش در ايلام تحولاتي در عملکرد راه اندازي و توسعه اين ورزش در استان ايلام بدلايل مختلف  رخ نداد و ادارات کل ورزش و جوانان در همه ادوار عنايتي به ترويج و ارتقاي اسکواش در استان نداشتند پس از گذشت مدت زماني روساي مختلف هيات خسته و درمانده شده و از ريس فدراسيون درخواست کناره گيري مي کردند در اين راستا رييس فدراسيون اسکواش محمد آران رييس هيات تهران را مامور پي گيري فرايند تقويت بنيه هيات استان ايلام نمود و خانم زهره عزيزنيا عليرغم دوندگي هايي که در دو دوره مسوليت خود در هيات داشت با مقايسه عملکرد ايلام با ديگر استان ها بارها درخواست استعفا کرده بود اعلام گرديد استعفاي وي بصورت مکتوب به اداره ورزش و جوانان تحويل تا نسبت به معرفي فرد جديد توسط مديرکل اقدام شود.اين استعفا روز قبل در  اداره ورزش استان رويت  و مورد موافقت قرار گرفت و فرهاد ياري کارشناس ارشد تربيت بدني و رييس گروه فرهنگي تربيتي اداره کل ورزش و جوانان استان ايلام با حفظ سمت تا مهيا کردن شرايط برگزاري مجمع انتخابات هيات اسکواش استان ايلام زمام امور را با حکم سرپرستي که از رييس فدراسيون دريافت نمود ، در اختيار گرفت

براي وي در مدت زمان مسوليت اش آرزوي توفيق داريم