ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با حضور دکتر سيدرضا صالحي اميري رييس کميته ملي المپيک کشورمان در جلسه کميسيون مديريت و برنامه ريزي کميته ملي المپيک اظهار داشت اين کميسيون يکي از مهمترين کميسيون هاي کميته ملي المپيک  و اعضاي اين کميسيون جمع صاحبنظران و مديران باتجربه با درجه علمي و اجرايي را تشکيل مي دهد وي  افزود ما نياز به نقشه راه در ورزش ايران داريم و نحوه توزيع اعتبارات کميته ملي المپيک را که در سالجاري بالغ بر يک يکصد و بيست ميليارد تومان و سال آينده را که يکصد و پنجاه ميليارد تومان تعيين شده است و سطح بندي رشته هاي ورزشي مختلف را به کميسيون مديريت و برنامه ريزي تفويض کرد تا عارضه هاي توزيع حجره اي و چانه زني که در دريافت اعتبارات بيشتر توسط برخي از متوليان رشته هاي ورزشي مرسوم شده ، براي هميشه از کميته ملي المپيک رخ بربندد.دکتر صالحي اميري در اين جلسه اظهار داشت نظام نظارتي ما در ورزش بايد قوي شود چون نظام ها شفافيت مي آورند، نظام شناسايي استعدادها بايد چرخه اي فعال در فدراسيون هاي ورزشي باشد و منابع مالي بايد  از تمرکز خارج شده و به استان هاي داراي ظرفيت و استعدادپرور شيفت شود،رييس کميته المپيک اعلام کرد مديريت ما نظام مشارکتي و با خردجمعي انجام مي گيرد و اين کميسيون بايد خوراک بدهدو آنچه را تدوين مي کند را مدير دستور اجرا صادر مي کند.وي در ادامه گفت در هر تشکيلاتي سياست ها مهم تر از اعداد و ارقام هستند و اين همان چيزي است که ورزش کشورمان به آن نياز دارد.در ادامه جلسه طرح جذب المپين ها ، آيين نامه ورزش هاي پايه و پرمدال ، شاخص هاي توزيع اعتبارات فدراسيون هاي ورزشي مورد بحث و بررسي قرا گرفت.

اعضاي کميسيون برنامه ريزي و مديريت کميته ملي المپيک عبارتند از دکتر عبدي افتخاري،دکتر رغبتي، خانم دکتر حسينی ، دکتر رفیعی ،دکتر دهقان، دکتر نظري مادواني، دکتر محمدرضايي، مهندس افتخاري،خانم دکتر فيض الهي،مهندس ايرج رحماني، ،دکتر علي مرادي،دکتر مسعودسليماني و دبير کميسيون خانم فراهاني.