ویژه های خبری

بنا به گزارس روابط عنومي فدراسيون اسکواش ، رييس فدراسيون  به همراه امير عزيزي پور دبير فدراسيون  با دکتر علي نژاد ديدار کرد، وي گزارشي از وضعيت تجهيزات اسکواش و‌پدل و راکتبال در کشور  ارائه داد  و حصول به چشم انداز هاي ترسيمي را منوط به داشتن  ابزار و تجهيزاتي دانست که در کشور توليد نمي شود ، و  يکي از. راهکارها را تخصيص ارز دولتي به فدراسيون تا از طريق برندهاي معتبر  فدراسيون بتواند به تجهيزات استاندارد دسترسي داشته باشد ‌که از محل فروش تجهيزات بتوان فرايندي را ايجاد کرد که با عوايد حاصل  از فروش  وسايل مجدد صرف تهيه تجهيزات بعدي شود و چرخه تامين و توزيع تجهيزاتبه عنوان ابزار فعاليت توسعه اي و ترويجي در فدراسيون فعال باشد.
دکتر علي نژاد عنوان کرد  تلاش مي کند تا ارز مورد نياز را با هماهنگي معاون پشتيباني و منابع وزارت ورزش با درخواست و سفارش فدراسيون مبني بر دلايل محکم و مستند که تجهيزات مورد استفاده در مجموعه اسکواش در کشور امکان توليد آن با کيفيت مورد نظر فني هم اکنون وجود ندارد افزود براي تحقق درخواست فدراسيون با نظر موافق فدراسيون را مورد حمايت قرار خواهد داد

سپس سليماني از معاون وزير درخواست کرد تقديرنامه هايي را در پايان فصل براي چند استان برتر از حيث انجام کارهاي بزرگ و چند رييس انجمن اسکواش دانش آموزي با امضاي ايشان نياز دارد که مورد موافقت قرار گرفت.