ویژه های خبری

کميته آموزش و توسعه منابع انساني فدراسيون اسکواش اسامي مربيان و داوران پدل که بايتس کارت مربي گري و داوري خود را با شرايط زير دريافت نمايند اعلام کرد بر اين اساس افراد مشروحه زير براي دريافت کارت داوري خود مبلغ 75 هزار تومان و ( براي دريافت کارت مربي گري خود 90 هزار تومان به شماره کارت 6037997599021376 بانک ملي بنام فدراسيون اسکواش ) مي توانند کارت خود را از دفتر فدراسيون دريافت نمايند.

.    محسن مهري – داوري عمومي پدل
2.    اکرم حبيبي - داوري عمومي پدل
3.    ريحانه حسين خواني - داوري عمومي پدل
4.    سيما کريمي يارندي - داوري عمومي پدل
5.    بنفشه مرادي شهپر - داوري عمومي پدل
6.    مريم جعفر نژاد - داوري عمومي پدل
7.    الهه اميري - داوري عمومي پدل
8.    مرثا بهمن پور - داوري عمومي پدل

1.    علي رجبي پسيخاني – مربي گري سطح يک ملي پدل
2.    رضا زارعي - مربي گري سطح يک ملي پدل
3.    اشکان رئيسيان - مربي گري سطح يک ملي پدل
4.    شاهين خداورديان - مربي گري سطح يک ملي پدل
5.    مسلم بامداد - مربي گري سطح يک ملي پدل
6.    محسن مهري - مربي گري سطح يک ملي پدل
7.    سيما کريمي يارندي - مربي گري سطح يک ملي پدل
8.    فرناز فصيحي - مربي گري سطح يک ملي پدل
9.    مريم جعفرنژاد - مربي گري سطح يک ملي پدل
10.    آذين مديري - مربي گري سطح يک ملي پدل
11.    زينب شمس صومعه کبودين- مربي گري سطح يک ملي پدل

1.    الميرا زماني – کارت عضويت( رايگان)
2.    آذين مديري – کارت عضويت( رايگان)
3.    مريم ابوالفتحي - کارت عضويت( رايگان)

1.    الهام خانوردي - مربي گري سطح عمومي پدل
2.    آرزو ملکي - مربي گري سطح عمومي پدل
3.    پگاه حسن زاده - مربي گري سطح عمومي پدل
4.    مهديه کريمي فرد - مربي گري سطح عمومي پدل
5.    يوکابد معقولي - مربي گري سطح عمومي پدل
6.    مهسا فيضي - مربي گري سطح عمومي پدل
7.    مونا فخريان نژاد - مربي گري سطح عمومي پدل
8.    فاطمه گرامي گلچين لنگرودي - مربي گري سطح عمومي پدل
9.    مونا بايندريان - مربي گري سطح عمومي پدل
10.    فرزانه بايندريان - مربي گري سطح عمومي پدل
11.    الميرا زماني - مربي گري سطح عمومي پدل
12.    بنفشه مرادي شهپر - مربي گري سطح عمومي پدل