ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش،با توجه به مهلت داده شده به علاقمندان به حضور در دوره مربي گري سطح دو جهان بدليل اينکه پس از انقضاي مدت اعلام شده که بايستي به رايگان فقط اعلان مکتوب حضور در دوره را مي نمودند فقط 9 نفر حضور خود را در دوره تاييد کردند که کميته آموزش و توسعه منابع انساني فدراسيون اين دوره که مقرر بود در شهريور سالجاري در تهران برگزار شود بدليل اينکه اراده اي جدي از سوي علاقمندان به اسکواش در مدت زمان داده شده مشاهده نشد درخواست لغو دوره را داد که مورد موافقت فدراسيون قرار گرفت و مراتب به فدراسيون جهاني اعلام شد.. اين در حالي است که براي شرکت هر علاقمند به  حضور در دوره اي مشابه علاوه بر اينکه مخاطب بايد بطور کامل به زبان انگليسي مسلط باشد هزينه هاي بسيار زيادي را در خارج از کشور متحمل مي شود. مجوز برگزاري اين دوره ها پس از ماهها رايزني با کميته مربيان فدراسيون جهاني به کشورها اعطا مي شود و چون مربيان داخليبه جز چند نفري که اعلام مکتوب شرکت در دوره کرده بودند ديگران  اشتياقي براي حضور در دوره مربي گري نداشتند و اين تصميم بر اين اساس گرفته و اجرا شد .کميته آموزش فدراسيون همچنين  اعلام نمود فرصتي ديگر براي مربيان کشور داده مي شود تا چنانچه تا پايان مرداد ماه سالجاري اعلام آمادگي مکتوب خود را به فدراسيون ارسال و تاييديه بگيرند ، اين اجازه را داشته باشد تا بتواند ميزباني مجدد را در مهرماه سالجاري در ايران دريافت نمايد که درخواست بصورت مشروط مورد موافقت رييس فدراسيون قرار گرفت مبني بر اينکه چنانچه تعداد علاقمندانبه حضور در دوره به حداقل  50 نفر برسد ،اين دوره در مهرماه مجوز جهاني دريافت نمايد.