ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش در پي اعلام فدراسيون جهاني مبني بر اينکه صدور گواهينامه هاي مربي گري سطح يک جهاني اسکواش در حال صدور مي باشد و شرکت کنندگان در دوره بايستي قوانين فدراسيون جهاني را براي انجام مسير صدور گواهينامه رعايت نمايند، روز شنبه 4 مرداد ماه پايان زمان حواله ارز به فدراسيون جهاني براي آندسته از شرکت کنندگاني است که در زمان تعيين شده مدارک و پرداخت هاي خود را انجام داده باشند،

اين درحالي است پس از روز شنبه اين فدراسيون هيچ مسوليتي در قبال پي گيري صدرو گواهينامه جهاني مربي گري افراد مشروحه زير نخواهد داشت و شخصا از فدراسيون جهاني موارد مرتبط را دنبال نمايند.

دريافت اسپين نامبر کد هويت :( فرزاد وليها، مجيد کاظم پور، مهلا خالصي)

صدرو گواهينامه ( سجاد زارعيان جهرمي،محمدرضا فتوحي بافقي،حديث فرزاد، رضوان سادات نقيبي،فرزاد وليها، مجيد کاظم پور،محمدماني منصوري،شيرين صادقپور،مهلا خالصي،ساينا بهرامي)