ویژه های خبری

از سوی کمیته ارزیابی و عملکرد فدراسیون اسکواش ارزیابی نهایی هیئت های استانی در سال 97 اعلام شد که به شرح ذیل می باشد . روسای محترم هیئت های استانی در صورت هرگونه اعتراض و پیشنهاد می توانند تا پایان وقت اداری سه شنبه 20 فروردین موارد خود را به فدراسیون ارسال نمایند. 

لینک فایل ارزیابی نهایی سال 97 هیئت های استانی فدراسیون اسکواش